08 março, 2007

Os residuos

Enténdese por residuo calquer producto en estado sólido, líquido ou gasoso procedente dun proceso de extracción, transformación ou utilización, que carece de valor para o seu propietario.
En Galicia pola súa importancia no volumen total dstacan os residuos agrícolas, despois os producidos polas actividades mineiras, os derivados da industria, os residuos urbanos e en último lugar os derivados da produción de enerxía.

Natalia e Sonia

1 comentário:

Marcelino Lopes disse...

Olá Natalia e Sonia

Parabéns pelo vosso "post".