20 março, 2007

PROBLEMA AMBIENTAL: AUGAS CONTAMINADAS NA RÍA DE PONTEVEDRA

A ría de Pontevedra é a terceira ría máis grande de Galicia. Posee unha importante riqueza biolóxica, ten unha alta productividade debido a súa riqueza en nutrientes e o movemento das súas augas. É zona de alta actividade pesqueira e marisqueira e ten unhas das flotas máis grandes e activas do mundo.
Pero por desgracia, a ría según a páxina web
www.geocities.com ten os valores máis altos de contaminacion de toda Galicia. As causas son según esta páxina, por un lado, a que a zona que rodea a ría está mui industralizada e empresas como ENCE e ELCENOSA verten os seus residuos industrais afectando a zonas de baño e a especies de moluscos bivaldos xa que cambia o olor e color das augas nalgunhas zonas. Outas verten como TAFISA verten meteles pesados e sustancias tóxicas que se acumulan no fondo da ría. Por outro lado, debido a gran actividade portuaria que hai ó redor da ría, sobre todo en Marín, prodúcense vertementos de sustancias derivadas dos traballos de construcción e mantemento da flota (sustancias flotantes,aceits minerales, coloracións anormales no fondo da ría...). A última causa son os contaminantes urbanos (residuos de materia órganica e contaminantes microbiolóxicos) que proveñen das cidades e pobos que están ó redor da ría. Ademais a contaminación elévase no verán cando aumenta a poboación debido ó turismo.
Respecto as solucións que se van tomar estase trabalando nunha estación depuradora de augas residuais (EDAR) situada en Placeres que da servicio a Pontevedra e Marín e pretendese con esto reducir a carga microbiana da ría. Tamén se deu presuposto para o Plan de Saneamento da orilla da ría. Noutras zonas estánse tomando solucións individuais ó tratamento dos seus vertidos e outras están proxectando colectores, algunhas zonas xa teñen redes unitarias de saneamento.


Leticia Penas Soutiño
Alba Costoya Lesta
María Penas
Daniel Mato

19 março, 2007

Estado medioambiental de la Ría de Pontevedra

La Ría de Pontevedra es la ría de Galicia que presenta los valores de contaminación más elevados de toda Galicia. Pero incluso dentro de la Ría existen zonas muy diferenciadas en cuanto a su grado de contaminación. La descripción que sigue, y que intenta ser un esbozo del estado medioambiental de la Ría.
Desde la desembocadura del río Lérez y hasta la altura de la Isla de Tambo vierten sus aguas residuales e industriales los núcleos de población vecinos y varias industrias, entre ellas la de ENCE y ELNOSA. Como consecuencia la contaminación microbiana y química es elevada, afectando tanto a las zonas de baño como a las especies de moluscos bivalvos -almeja fina, babosa, berberecho, bígaros etc.- que pueblan los yacimientos de arena y fango de la zona.
En la Punta de Placeres (a 1 Km. de Marín), ya en la ribera sudoeste de la ría, la contaminación por los vertidos del complejo ENCE-ELNOSA se dejan notar claramente, a través del olor y color que presentan las aguas y fangos, incrementada por los vertidos del arroyo de Grela que con una elevada contaminación se une a la ría, a la altura del pueblo de Marín. Paradójicamente es en este tramo de la orilla sur de la ría, con una longitud aproximada de 2 Km, y conocida como Playa de Placeres, donde se centra la actividad marisquera de la comarca.
Pasado el pueblo de Marín y las instalaciones de la Escuela Naval Militar, los niveles de contaminación comienzan a descender pero sin llegar a desaparecer. En Bueu, Conservas MASSO vierte sus aguas residuales a la ría (es conocido el impacto negativo sobre las aguas de determinadas sustancias empleadas habitualmente en la elaboración de conservas).

David, Borja, Andrea

16 março, 2007

AS ESPECIES FORÁNEAS EN GALICIA

  • Son moitos os problemas que ameazan o medio ambente en Galicia; os incendios, a urbanizacion e a introcucció de especies foráneas, son algúns dos problemas do meido ambente galego, todos éles causados por o home. Sen embargo, éu creo que, o mais facilmente evitable e o das especies foráneas, que ven sexa con fins economicos ( visón e eucalipto); ou socias, caso das mascotas (canario, etc), que son abandonados e logran sobrevivir adaptandose o novo medio provocando problemas no ecosistema, xa que pode desplazar as especies autótonas Entre a flora pódese destacar, nun ambito terrestre, o eucalipto.

Especie que se pode considerar unha praga; xa que logrou desplazar as especies autótonas coma o carballo e o castiñéiro, debido a sua gran productividade, cualidade pola que foi introducido en Galicia desde Australia.Debido a esta invasión no só a flora sufre un declive na sua poboacion, se nón que tamén a povoacion de alguns animais disminue considerablemente. Es te é o caso de venado, corzo, coello ou xabarin. Animasi que no autono tiñan como importante alimento a lándra (bellota), froito do carballo. Esto tivo como consecuencia a merma de certos depredadores. Tales como son o lobo, especie en perigo de desaparicion, e o lince desaparecido de galicia fai alguns seculos. E sen posibilidades de repoboacion.


No que a fauna terrestre se refíre, cabe tamén descatar a introduccion con fin economicos, por parte da industria textil, do visón americano. Que gracias a ocasionais fugas das granxas onde son enviados, logrou establecerse con gran éxito no noso pais. Desprazando as especies autótonas, entre as cales se incluyen a xineta, o gato montés, a marta común o turón, ademasido seu parente europeo, sendo éste o mais perxudicado.

Pero sen duda o ambito que mais sufreu pola introducion de especies foraneas,foi o, acuatico devido na sua maior parte por causas relacionadas coa pesca, de feito hoxe en dia, un 30% das especies animais que habitan os rios galegos son autoctonas. entre as especies animais foraneas, podese falar por exemplo do mexillon cebra traido dende o mar Caspio e o mar Negro, este, logra gañarlle terreo as especies autoctonas xa que compiten pola alimentacion.


Vison europeo


Vison americano

Mais preocupante e a situacion no caso do siluro, peixe introducido en Galicia con fins deportivos(pesca) este peixe constitue un grave riesgo para as especies autoctonas, de feito xa son apreciables alguns danos, por exemplo, a depredacion que exerce sobre a carpa, fixo que esta sufrira unha gran diminucion na sua poboacion.


No que a flora acuatica se refire, tamen foron moitas as especies que se introduciron no ecosistema galego.A tifa, e unha desas especies que foi traida polo ser humano, e que se acabou instalando nas zonas humedas galegas, conseguindo un gran exito o igual que sucedeu cas especies antes mencionadas.
Como medidas para a protecion do medio ambiente galego,eu so pediria un maior control sobre as especies foraneas que pode ser introducidas en Galicia, ben sexa como masctotas ou con outros fins.


Daniel, Sergio Patiño Río, Simón, Miguel.

15 março, 2007

Especies foráneas en Galicia

As Especies Foraneas en Galicia provocan danos moi graves. Aqui trataremos de anlizar as consecuencias, falar das especies mais abundantes e mais perigosas en Galicia. Son moitas as especies foraneas que se poden encontrar nos campos galegos sen embargo destaca unha en particular, o eucalipto como vexetal. Como animal destacase o vison americano estas especies representan un grave perigo para o ecosistema galego en xeral. Supoñen un desprazamento das especies autotonas un empobrecemento do medio natural probocando danos irreparables a curto prazo no ecosistema galego. En prosimas entregas cont inuaremos a analizar este problema. Sergio Patiño e Daniel Suarez

08 março, 2007

CONTAMINACION NO RIO MIÑO

Un dos problemas ambientais máis destacados é o da contaminación das augas, isto sucede en moitos ríos por causas moi diversas e con consecuencias moi notables perxudicando non só a imaxen do río senon tamen os peixes que viven nel, estinguindo especies e facendo que a pesca diminua, e tamen perxudica as persoas do arredor.

O río Miño é un dos que sofren estes danos. Actualmente non se atopa saneado, moitos sucesos que nos permiten afirmalo son: un río que desenboca no Miño, en Quintela, xunto as augas termais ven totalmente contaminado, asqueroso e con mal cheiro, as troitas en Ourense estan totalmente contaminadas; hai 2 opinions, unha que as troitas estan en perfectas condicións para o seu consumo, (según la region) e outra que non estan aptas para o seu consumo (segundo os pescadores). Tamén se verten os ríos purins, restos de pesticidas, insecticidas, funguicidas, molusquicidas, esto é unha práctica habitual e perigosa, a toxicidade destos productos acumulase en organismos da fauna que non a depura, outras causas son o uso de lexibia e outros productos por pescadores furtivos; a falta de depuración de residuais ou o mal funcionamento ou insuficiencia das existentes. Ademais de extinguirse especies, outras moitas saen con malformacións.
Como conclusión moitas persoas non se decatan do mal que estan a facer, nun futuro as consecuencias seran moito peores que as actuais. A forma de remedialo seria que as persoas colaboraran para mellorar os ríos ou polo menos non empeoralos.

ANA AGRA MEJUTO
IRIA ARIAS PINTOR
LUCIA MEJUTO BERMEJO
DIEGO VARELA MEJUTO
1ºC

Um Litoral Frágil

"O litoral Português constitui uma zona de múltiplas e variadas potencialidades, sendo insubstituível quer como espaço lúdico, quer como espaço gerador de riqueza."(Dias, Alvarinho 1990).

Muitos desconhecem, mas 76%, aproximadamente, da população lusa habita no litoral. Também a assinalar é o facto de cerca de 29% da costa estar ocupada com construções destinadas ao turismo, indústria, etc, o que tem como consequência uma produção elevada de resíduos.

O litoral, por si só, é uma área muito frágil e quando as suas potencialidades são degradadas, devido aos factores já referidos, dificilmente se consegue a sua recuperação. A pressão deste tipo de ocupação é reforçada com a pressão turística sazonal.

Um problema comum a todos os litorais do mundo prende-se com o recuo da linha de costa. Este recuo deve-se fundamentalmente aos seguintes factores:

  • elevação do nível do mar;
  • diminuição da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral;
  • degradação antropogénica das estruturas naturais;
  • obras pesadas de engenheiria costeira.

O avanço e recuo do mar é um facto natural, verificado desde sempre. Todavia, o problema tem-se acentuado, isto é, o avanço do mar é, actualmente, um facto que derivou da acção humana.

Fonte: http://www.geota.pt/coastwatch/cw_portugal/olitoral.html

Contributo de: Bruno, Dalila, Estefano e Sónia

Os residuos

Enténdese por residuo calquer producto en estado sólido, líquido ou gasoso procedente dun proceso de extracción, transformación ou utilización, que carece de valor para o seu propietario.
En Galicia pola súa importancia no volumen total dstacan os residuos agrícolas, despois os producidos polas actividades mineiras, os derivados da industria, os residuos urbanos e en último lugar os derivados da produción de enerxía.

Natalia e Sonia

06 março, 2007

"Pescanova" em Mira: O interesse Económico vence Ambiente...


O Projecto "Pescanova" que Espanha rejeitou por razões ambientais, Portugal aceitou por questões económicas, numa área protegida....

De facto, o Conselho de Ministros aprovou o projecto por interesse económico nacional, usando argumentos como o combate ao desemprego.

Segundo especialistas, a pricipal preocupação são mesmo os esgotos, já que os efluentes da aquacultura contêm sólidos em suspensão (restos de alimentos e fezes dos peixes) e nutrientes (nocivos devido aos blooms de algas).

A instalação industrial implica a destruição de vários hectares de vegetação dunarLinks
Mega-projecto da Pescanova foi chumbado em Espanha por estar em Rede Natura
Pescanova em Rede Natura não é entrave para Portugal


Contributo de: Bruno, Dalila, Estefano e Sónia

05 março, 2007

A contaminación en Galicia

Galicia e Portugal atópanse fortemente vinculadas. Á súa proximidade xeográfica temos que engadir unha cercanía cultural e lingüística. Por desgracia, tamén compartimos outros aspectos non tan agradables como son os problemas medioambientais.

... os lumes,


a contaminación das augas,

a invasión dos ecosistemas por especies exóticas, ...

son só algúns dos numerosos problemas que se están a soportar tanto en Galicia como en Portugal.

Algúns deles están incluso interrelacionados: o recente rexeitamento á multinacional Pescanova da autorización para instalar unha piscifactoría nunha zona protexida de Galicia (Touriñan) ten como consecuencia ó traslado do proxecto a Portugal (Mira), nunha zona que, en principio, parece gozar do mesmo nivel de protección.


- http://www.lavozdegalicia.es/buscavoz/ver_resultado.jsp?TEXTO=5435749
- http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=7111
- http://gaia.org.pt/?q=node/1219